Pedagogisk Verksamhet

Kungshuset

Kungshuset är en äldre byggnad som är belägen i utkanten av Skövde Garnison.

Kronan är vår avdelning för de yngre barnen och ligger på första våning, medan Spiran är för de äldre barnen och finns på andra våning.  

Förskolans Profil

Förskolan Kungshusets är en förskola med en nära relation till föräldrar och barn. Förskolans målsättning är att alla ska känna sig trygga, välkomna, trivas och ha roligt tillsammans

Barnen i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den ska vara rolig, trygg, lärorik och som utvecklar barnens självständighet och självkänsla. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Verksamhetsidé

Vår vision är att i en lugn och trygg miljö skapa en verksamhet som utgår ifrån barnens upptäckarglädje samt lust till att leka och lära. Vi lägger stort fokus på att se barnen och vill ta vara på varje barns kunskap och erfarenhet. Men även att tänka på är att alla barn kommer med olika förutsättningar, kön, klasstillhörighet eller etnicitet. Vilka ska erbjudas samma möjlighet till utveckling.

Vi strävar efter att ge barnen en tillgänglig lek-/lärmiljö. Där all personal skall vara goda förebilder som lär barnen visa hänsyn och respekt för andra människor, saker och vår natur.

Vi sätter stort värde på den fria leken, den är viktig för barnens utveckling och lärande. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasin, inlevelse och kommunikation. Dessutom tränar barnen sin förmåga att samarbeta och lösa problem.

Musik, rörelse, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande aktiviteter, utevistelse på gården/skogen m.m. finns alltid med i vår vardag och för oss är det viktigt att vi har roligt och lär nya saker tillsammans.

All pedagogiskverksamhet utgår från skollagen och läroplanen (SKOLFS 2018:50)

Utforska

Arbetet och miljön formas och förändras hela tiden utifrån barnens behov, intresse och nyfikenhet. Tillsammans med “medforskande” pedagoger uppmuntras barnen att med hjälp av alla sina sinnen utforska omvärlden. Barnet står i fokus och ses som ett barn som kan och vill och får möjlighet att prova själv.

För att fånga upp intressen och idéer som finns ibland barnen är vi som pedagoger noga med att finnas med/i närheten av barnen.  Genom att finnas nära skapar vi även en trygg bas för barnen att utgå ifrån, vilket är viktigt i barnens anknytningsprocess. 

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan.

Projekt

I våra projekt vill vi låta barnen få många tillfällen att tillsammans, genom sina olika sinnen, både upptäcka sin omvärld, sig själva, sin kropp och sin hälsa. Vi vill även att barnen skall få än fler och större möjligheter att uttrycka sig på och göra sin röst hörd. Detta vill vi sätta i relation till det samhälle vi lever tillsammans i.

Vi delar ofta upp i olika gruppaktiviteter där syftet är bland annat att få barnen att våga berätta och tala inför andra och lyssna vad de andra har att säga. Visa hänsyn, reflektera, väcka nyfikenhet och träna koncentration. 

Pedagogisk lärmiljö

De miljöer barnen möts av på Kungshuset skall inspirera dem, ge möjlighet till möten och väcka deras nyfikenhet och lust till att lära. Vi erbjuder barnen en pedagogisk lärmiljö med material som lockar till mångfald av lek, erfarenhetsuttryck och upplevelser. Ett material som barnen kan experimentera med och utforska på många olika sätt. Miljön är föränderlig utifrån barngruppens intressen och erfarenheter.

Dokumentation

Genom att observera och dokumentera, med hjälp av text, foto, ljud och film, kan vi upptäcka vad som väcker barnens intresse ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång, hur barnen tänker och handlar i specifika situationer.

 

Dokumentation och reflektion ger oss möjlighet att gå vidare med att forma, se och utveckla kvalitén i den pedagogiska verksamheten. I dokumentationen kan vi upptäcka vilka läroprocesser barnen är inne i och därmed synliggöra dem för barn, pedagoger, föräldrar och andra vuxna. Vi dokumenterar utbildningen i den digitala plattformen Tyra.

Utomhuspedagogik

Utevistelse och utomhuspedagogik är prioriterade områden. Utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla.

 

Naturen blir hos oss en plats för konstruktion, rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande. Våra pedagogers roll är att utgå från barnens intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Digitala Lärverktyg

I vårt arbete med barnen används olika digitala lärverktyg t.ex. I-pad, dator, projektor och Blue-bot. Syftet med detta arbete är att ge barnen en grundläggande kunskap om tekniska verktyg, där de även känner sig trygga i användandet. Arbetet kring detta skapar också situationer där barnen måste hitta strategier för att lösa problem, läsa av olika sorters bilder och texter, samt samarbete och kommunikation då barnen ofta sitter två och två när de arbetar med detta.

Personal

På förskolan arbetar pedagogerna i team där förskollärare och barnskötare ingår. Vi har avdelningsansvariga som handleder i det pedagogiska arbetet, rektor/administratör och ett ekonomibiträde. Vi har en lärande organisation där pedagogerna regelbundet träffas för reflektion, inspiration, utvärdering och utveckling.