top of page

Pedagogisk Verksamhet

Kungshuset

Kungshuset är en äldre byggnad som är belägen i utkanten av Skövde Garnison.

Kronan är vår avdelning för de yngre barnen och ligger på första våning, medan Spiran är för de äldre barnen och finns på andra våning.  

Förskolans Profil

Förskolan Kungshusets är en förskola med en nära relation till föräldrar och barn. Förskolans målsättning är att alla ska känna sig välkomna, trygga, samt trivas och ha
roligt när vi lär och utvecklas tillsammans.

Barnen i fokus

​Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande där omsorg,
fostran och lärande bildar en helhet. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik.
Undervisningen ska utveckla barnens självständigh
et och självkänsla samt att våga
vara sig själva. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar. Detta ligger som grund för hur vi utformar utbildningen och
undervisningen vi erbjuder på Kungshuset.

Verksamhetsidé

​Vår vision är att i en trygg miljö skapa en verksamhet som utgår ifrån barnens
upptäckarglädje samt lust till att leka och lära. Vi lägger stort fokus på att se barnen
och vill ta vara på varje barns kunskap och erfarenhet. Alla barn kommer med olika
förutsättningar och vi jobbar inkluderande för att alla ska erbjudas samma möjlighet
till utveckling.
​Barnen erbjuds en tillgänglig lek-/lärmiljö som förändras utifrån barnens intressen
eller behov. Där all personal skall vara goda förebilder som lär barnen att visa hänsyn
och respekt för andra människor, saker och vår natur.
På vår förskola har vi medvetet valt att arbeta utifrån ett hållbart perspektiv. Vi gör
medvetna val vid inköp av mat och material, vi väljer att vara utomhus mycket både
på vår gård samt i vår nära belägna skog. Vi arbetar mycket med att återbruka i den
dagliga verksamheten och vill att alla barn ska ha fått uppleva från jord till bord under
deras tid hos oss.
​Vi sätter stort värde på den fria leken, den är viktig för barnens utveckling och
lärande. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse
och kommunikation. Dessutom tränar barnen
sin förmåga att samarbeta och lösa
problem.
All pedagogiskverksamhet utgår från skollagen och läroplanen (SKOLFS 2018:50)

Utforska

​Arbetet och miljön formas och förändras hela tiden utifrån barnens behov, intresse
och nyfikenhet. Tillsammans med medforskande pedagoger uppmuntras barnen att

med hjälp av alla sina sinnen utforska sin omvärlden. Barnet står i fokus och ses som
kompetenta och ges möjlighet att prova själva.
​För att fånga upp intressen och idéer som finns hos barnen är vi som pedagoger
noga med att finnas i närheten av barnen.  Genom att finnas nära skapar vi även en
trygg bas för barnen att utgå ifrån, vilket är viktigt i barnens anknytningsprocess och
utforskande. 
​Alla barn och pedagoger ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans
utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och våga säga vad de tycker och tänker
samt känna sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan.

Projekt

Varje läsår väljer förskolan ett gemensamt projekt utifrån ett läroplansmål som sedan
utformas lite olika på avdelningarna beroende på behov och intressen för dom olika
barngrupperna. Projektet och vårt systematiska kvalitetsarbete går hand i hand för att
synliggöra barnens lärande och utveckling.
När projektet förbereds formulerar arbetslagen en målbild för läsåret men det är barnen som styr vart projektet tar vägen, ibland kan vi starta på ett vis men att vi kan hamna i något helt annat som är mer intressant för barnen. Vi tycker att det är viktigt att barnen känner att det är deras projekt och att det är roligt och meningsfullt.

Pedagogisk lärmiljö

​De miljöer barnen möts av på Kungshuset skall inspirera dem, ge möjlighet till möten
och väcka deras nyfikenhet och lust till att lära. Vi erbjuder barnen en pedagogisk
lärmiljö med material som lockar till mångfald av lek, utmaningar och upplevelser.
Miljön är föränderlig utifrån barngruppens intressen och behov.

Dokumentation

​Genom att observera och dokumentera, med hjälp av text, foto, ljud och film, kan vi
upptäcka vad som väcker barnens intresse samt är ett sätt att följa barns lärande och
fånga upp deras processer.

Varje vecka har båda arbetslagen egen tid till att träffas för att dokumentera och
reflektera. Dokumentationen och reflektionen ger oss möjlighet se och utveckla
kvalitén i den pedagogiska verksamheten.
I vår miljö skapar pedagogerna dokumentation som barnen kan ta del av för att
kunna reflektera tillsammans med andra.

Vi dokumenterar utbildningen barnen är del av i den digitala plattformen Tyra. Där
kan även alla vårdnadshavare ta del av både grupprocesser och sitt enskilda barns
lärande och utveckling.

Utomhuspedagogik

Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla. Vår stora gård och närhet till
skogen ger oss många möjligheter till utforskande och lärande och berikar både vår
och barnens vistelse på förskolan. Naturen blir hos oss en plats för konstruktion,
rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande.
Våra pedagogers roll är att utgå från barnens intresse, behov och utveckling och
arbeta medforskande i mötet med barnen.

Digitala Lärverktyg

​I vårt arbete med barnen används olika digitala lärverktyg t.ex. I-pad, projektor och
Blue-bot. Syftet med detta arbete är att ge barnen en kunskap om tekniska verktyg
och möjlighet att förstå olika tekniska processer. Arbetet kring detta skapar också
situationer där barnen måste hitta strategier för att lösa problem, samt vara
källkritiska samt samarbete och kommunikation.

Personal

​Förskolan har arbetslag där förskollärarna arbetar som avdelningsansvariga och
driver det pedagogiska arbetet i samarbete med övriga pedagoger. Förskolan har ett
ekonomibiträde som sköter om lokalvård, disk samt stöttar i barngrupp vid måltiderna
hos dom yngsta barnen. Rektor som arbetar 60% och går statlig rektorsutbildning
20%. V
i arbetar kollegialt där pedagogerna regelbundet träffas för reflektion, inspiration, utvärdering och utveckling och arbetar på ett systematiskt sätt för att detta ska ske med god kvalitet som märks i verksamheten.

bottom of page